Софийска община

Софийска община

София е столица на Република България и най-големият политически, административен, културен и образователен център в страната, с население от 1.3 милиона жители. Градът е част от Столична община, която е разделена на 24 района. Органът на местното самоуправление е Столичният общински съвет.

Общинската администрация обхваща девет сектора с различни сфери на дейност, една от които е „Зелена система, екология и земеползване“. Част от това направление е дирекция „Климат, енергия и въздух“, чиито функции включват изготвяне и мониторинг на стратегии и планове в областта на смекчаването на и адаптирането към климатичните промени.

Столична община провежда последователна политика насочена към устойчивото енергийно развитие още от 2011 г., когато е приет Плана за устойчиво енергийно развитие на Столична община до 2020 г. Към момента общината е въвела мерки за енергийна ефективност в по-голямата част от общинските сгради, но данните от извършените инвентаризации на емисии на парникови газове за 2007, 2011, 2015 и 2018 г. показват висок дял на емисиите от частния сграден фонд. Това обуславя и необходимостта за търсене на нови възможности за интервенция в жилищни сектор.

Редом с постигането на заложените цели съгласно международните ангажименти на общината за редуциране на емисиите на парникови газове с 22%, обновяването на жилищните сгради ще намали енергийните разходи, като същевременно ще повиши комфорта им на обитаване и ще доведе до по-добро качество на живот.

Чрез участието си в проекта SHEERenov, Столична община цели да достигне именно до повече собственици на жилища в многофамилни жилищни сгради, като ги запознае с предимствата на подхода SHEERenov и им окаже съдействие в цялостния процес на енергийното обновяване за техните домове.

Контакти:

София 1000, България
Ул. „Московска“ № 33
Тел: +359 2 904 12 99
e-mail: t_polimerova@sofia.bg
website: www.sofia.bg