БАКК

Българо-австрийска консултантска компания

БЪЛГАРСКО-АВСТРИЙСКАТА КОНСУЛТАЦИОННА КОМПАНИЯ АД (БАКК) е специализирана в предоставянето на помощни и консултантски услуги в областта на енергийната ефективност и жилищната политика, разработването и управлението на проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове (EСИФ), стратегическото планиране и техническата помощ.

БАКК е МСП с добро разбиране както на пазара, така и на техническите аспекти на обновяването по отношение на ЕЕ на многофамилни жилищни сгради, и има доказан опит в научните изследвания, разработването и внедряването на иновации в тази верига на стойността.

БАКК е организатор на проекти, доставчик на специализирани услуги за ЕЕ, сътрудник с професионалните мениджъри на многофамилните жилищни сгради и компанията, която отговаря за изготвянето на потенциален бизнес модел в сътрудничество с бъдещи партньори от списъка с професионалния мениджъри. Компанията ще бъде основният партньор, отговорен за превръщането на процеса на обновяване в стандартни процедури.

По-нататък в хода на изпълнението на проекта, БАКК ще бъде основният инициатор и двигател на работата със обединенията на собственици на жилища.

Контакти:

София 1000, България
Ул. „Добруджа“ № 1, офис 7
Тел: +359 2 987 18 99
e-mail:office@bacc-jsc.org
website:www.bacc-bg.org