SHEERenov

Целта на SHEERenov е да разработи и тества модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно обновяване на територията на град София, България. Изпълнението на проекта ще подкрепи планирания от българското правителство преход от сегашния модел за обновяване на енергийната ефективност на многофамилни сгради, финансиран изцяло от публични ресурси и администриран изцяло от публични институции, към пазарно ориентиран модел. Въз основа на анализ на пречките и идентифицираните потребности, ще бъдат създадени благоприятни условия за привличане и улесняване на участието на съответните заинтересовани страни на пазара и участници в процеса на обновяване на енергийната ефективност в жилищния сектор: т. е. собственици на жилища, представители на бизнеса, финансовия сектор.

SHEERenov е насочен към създаване на необходимите предпоставки, които да направят възможен процеса  за енергийно обновяване на многофамилните сгради при съ-финансиране от страна на собствениците.  С дейностите по проекта трябва да бъдат преодоляни  идентифицирани предизвикателства, не получили решение във времето до сега:

 1. Необходимост от квалифицирана експертна  помощ за етажните собствености, които в бъдеще ще кандидатстват и получават безвъзмездна финансова помощ от държавата за обновяване на сградата си. Тя трябва да включва подкрепа за етажните собствености в целия процес и по-специално:
 2. постигане на съгласие между съседите в сградата за кандидатстване,
 3. организиране на подготвителните дейности – техническо и енергийно обследване
 4. подпомагане решаването  на проблемите от финансово естество – улеснен достъп до кредитен ресурс и решаване въпросите с неплатежоспособни собственици
 5. (инвеститорски) контрол на изпълнението на строително-ремонтните дейности.

SHEERenov ПРЕДВИЖДА:

– създаване на изисквания и правила (включително нормативни) за фирмите – Професионален домоуправител, които да обезпечат качеството на техните услуги в бъдеще;

– създаване на партньорства с фирми – доставчици на услуги за енергийна ефективност;

създаване на помагала и ръководства, насочени към собствениците, бизнеса и общинските власти, с цел улесняване на процеса в бъдеще.

По този начин, в бъдеще се очаква частният бизнес да може да изпълнява ролята на  – инициатор и двигател на процеса за енергийно обновяване на многофамилните сгради, а собствениците да имат възможност да избират  „специализиран посредник“ по установени правила и норми.

 • Проблеми от финансово естество

– Невъзможност на собствениците на жилища само със свои средства да предприемат обновяване за енергийна ефективност – необходима е безвъзмездна финансова помощ от държавата.

Проблематичен достъп до кредитен ресурс  – липса на подходящи финансови продукти.

Неплатежоспособните собственици ( не могат да участват в съ-финансиране) са  реална бариера пред обновяването в модел на съ-финансиране.

SHEERenov ПРЕДВИЖДА: СЪЗДАВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ (ЗА БЪЛГАРИЯ) ФИНАНСОВИ ПРОДУКТИ И МЕХАНИЗМИ:

O      Концепция за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от държавата с различен интензитет – над 50% и под 50%,

o         Разработване на кредитни продукти, съвместно с търговските банки, които да осигурят улеснен достъп до дългосрочни и нисколихвени кредити,  

o       Концепция за държавно гарантиране на кредитите,

o       Концепция за получаване на  допълнителна целева помощ за неплатежоспособните.

o        Създаване на пакетна финансова услуга: БФП (предоставена от държавата), кредитен ресурс (предоставен от търговски банки) и целева помощ за неплатежоспособни собственици (евентуално предоставяна чрез местните власти).

НЕПОСРЕДСТВЕНАТА ЦЕЛ НА ПРОЕКТ SHEERENOV E ДА ТЕСТВА НОВОСЪЗДАДЕНИЯ МОДЕЛ КАТО ИЗБЕРЕ 30 ДО 50 ЕТАЖНИ СОБСТВЕНОСТИ И ПОДПОМОГНЕ  НЕОБХОДИМАТА ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ВКЛ. ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ), БЕЗПЛАТНО ЗА ГРАЖДАНИТЕ С ЦЕЛ ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИТЕ ИМ, СЛЕД РЕСТАРТА НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ.

Проект  SHEERenov се изпълнява в сътрудничество с МРРБ, Столична община, БГФМА и чуждестранни партньори от Унгария и Естония, чиито добри практики ще бъдат адаптирани към нашите условия. Асоциирани партньори на SHEERenov са:

1.         Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

2.         Асоциация на банките в България (АББ)

3.         Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ)

4.         Алианс за енергийна ефективност

Проект SHEERenov е защитен и одобрен за финансиране от Програма Хоризонт 2020. Целта му е, разработеният и тестван  устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно обновяване на територията на София,  да бъде в последствие  възпроизвен и в останалите  градове на територията на страната.

Нуждата от проекта е обоснована от множество фактори:

 • Обновяването на жилищния фонд няма алтернатива, доколкото 93 % от него има необходимост от въвеждане на  енергийни мерки,
 • С Дългосрочната стратегия за обновяване на сградния фонд, разработена по изискванията на европейски директиви, държавата се ангажира да извърши това поетапно в периода до 2050 г. с междинни срокове -2030, 2040. Законът за енергийната ефективност (ЗЕЕ) бе променен в тази връзка в началото на т.г.
 • Огромен финансов ресурс от ЕС е предназначен за тази цел (в рамките на Фонда за възстановяване, Зелена сделка и т.н)

Очаквано въздействие:

 • Създаден икономически жизнеспособен бизнес модел за Столична община, подходящ за възпроизвеждане и в други градове и общини.
 • Подкрепа за изпълнение намеренията на Правителството за следващ етап на НПОЕЕМЖС чрез модел на съ-финансиране.
 • Създаден модел за финансиране на обновяването на жилищни сгради, годен да привлича финансиране от всички европейски източници за енергийна ефективност.
 • Надеждни и устойчиви партньорства с местни участници и качество на предлаганите услуги, признати от участниците на пазара.
 • Създаване на  pipeline за обновяване на жилища, свързващи предлагането на финансиране с търсенето за него (в млн. Евро инвестиции през първите 5 години).
 • Принос към изпълнение на националните цели за енергийни спестявания.