Прессъобщение от заключителна конференция

На заключителна конференция по проект SHEERenov бе представен модел за обслужване на собствениците на принципа „на едно гише“ за целите на обновяване за енергийна ефективност в жилищния сектор

В очакване рестарта на програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост,  на заключителна конференция по проект SHEERenov,  беше представен нов иновативен (за България) модел за предоставяне на интегрирани услуги за обновяване на жилища на територията на Столична община. Целта на проекта бе „да предостави необходими решения за трансформиране на съществуващия модел за предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ (БФП) на собствениците на жилища в устойчив механизъм с активното участие на администрацията, собствениците и бизнеса“(цитат от НПВУ П9а).

Новият модел, разработен по проект SHEERenov – „Интегрирани услуги за жилищно обновяване“ дава отговор на въпросите:

1. Как собствениците да бъдат подпомогнати в организацията на процеса за обновяване  за енергийна ефективност, която изисква знания, умения и опит, каквито те не са длъжни да притежават?

2. Как етажната собственост би могла да осигури съ-финансиране, при положение, че всяка сграда се обитава от собственици с различни финансови възможности?

Проект SHEERenov предлага 2 групи решения

  • Предоставяне на експертни услуги за етажната собственост по време на целия процес на обновяване на сградата на принципа на „обслужване на едно гише“ от „Специализиран посредник“;
  • Модел на финансиране, съобразен с финансовите възможности на собствениците.

Иновативният за България модел е разработен на базата на  работещи решения от най-добрите европейски практики, като ги адаптира към българските условия. Нуждите, нагласите и очакванията на собствениците са проучени в рамките на проведени  социологически проучвания и  резултатите от тях взети предвид: 71% от анкетираните заявяват готовност за участие в нова фаза на Националната програма за енергийна ефективност при изискване за съфинансиране от страна на собствениците, ако е по възможностите им. Аргументите са, че обновяването води до по-ниски сметки за отопление, по-красива и сигурна сграда, повече комфорт за собствениците и по-висока стойност на имота. 94.6% от анкетираните са убедени, че енергийното обновяване ще доведе до намаляване на месечните сметки на домакинството за отопление и електричество.  Проучванията констатират, обаче, редица проблеми и опасения:  липса на информация за изискванията,  недостатъчно познания за процеса на обновяване и нужда от експертна помощ, скептицизъм (средно 44% в една сграда), че в тяхната етажна собственост  може да бъде постигнато  съгласие за обновяване.

Услугите на „Специализирания посредник“ са свързани с предоставяне на експертна информация, техническа експертиза на състоянието на сградата и необходимият пакет от мерки за обновяване, разчет на разходите за инвестиция и разпределението им между собствениците в сградата, социална диагноза и подкрепа за решаване на специфични въпроси в етажната собственост и като цяло – подкрепа за  постигане на информирано съгласие за участие в обновяването.

На конференцията бе представен финансов модел  като комбинация от публични и частни средства. Той дава възможност за обновяване чрез съ-инвестиране на собствени средства при улеснен достъп до кредит за Сдружение на собствениците, както и чрез целева помощ за социално уязвими собственици/енергийно бедни. Разработеният модел на кредит отчита очакванията на гражданите за размер на месечните вноски между 50 и 100 лева, а направените от експертите изчисления показват, че със спестените средства от по-ниските месечни разходи за енергия е напълно възможно да се покриват до 80% от вноските и кредитът да се изплати в обозрими срокове.

SHEERenov подходът е тестван в рамките на проекта, като с предоставените услуги от експертите на „Специализирания посредник“, е постигната промяна на нагласите и готовност за участие на 30 етажни собствености от общо 54 обслужени при условията и изискванията на Проект 9а НПВУ- т.е.: самоорганизация и финансиране на подготвителните дейности и съгласие за съ-финансиране в размер на 20% от стойността на инвестицията, в случай че не бъдат одобрени за 100% финансиране на СМР.

            Резултатите от изпълнението на проекта  ще бъдат използвани при  структурирането на звена за обслужване на едно гише в страната, е предвидено в НПВУ Проект 9а. Разработеният по проекта  инструментариум за стандартизиране на цялостното енергийно обновяване: Процедурен наръчник, Организационно  ръководство, Техническо ръководство и др.  вече е на разположение на собственици, бизнес, местни власти и всички заинтересовани страни на сайта на проект SHEERenov https://sheerenov.eu.

Проект „Интегрирани услуги за жилищно обновяване“ SHEERenov  е  финансиран от Програма Хоризонт 2020 на ЕК.  Проектът се изпълнява в партньорство между Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Столична община,  Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българо-австрийска консултантска компания, Клийнтех България и две чуждестранни организации от Унгария и Естония.

Моделът SHEERenov дава основа за промяна на националната политика за енергийно ефективно обновяване на многофамилни жилищни сгради. Той осигурява важен принос към съответните реформи, предвидени в НПВУ – „Обслужване на едно гише“, „Разработване на дефиниция за енергийна бедност“, промени в Закона за етажната собственост за целите на „улесняване и повишаване на ефективността на инвестициите в енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”. Освен това, разработеният по проект SHEERenov три компонентен модел[1], предлага практически решения на предизвикателствата, свързани с необходимостта  собствениците на жилища да участват финансово след 2023 г.

            Като фактор за успех бе посочен установеният модел на добро сътрудничество между администрацията на  Столична община и бизнеса, изпълняващ ролята на Специализиран посредник. Бяха посочени добри практики свързани с:

– организация по намиране и предоставяне на необходима техническа документация от различни структури на общината, включително данни от експлоатационното дружество Топлофикация;

– изпращане на нарочни писма/покани до домоуправителите на сгради на територията на района относно възможностите, които предоставя проекта;

участие на общински служители в събрания на етажната собственост, проведени за целите на проекта;

– решаване на специфични въпроси, свързани с незаконно строителство в режим на търпимост, отводняване на терени, включително благоустрояване, за да стане възможно обновяването за енергийна ефективност.

За допълнителна информация:

Иван Велков – +359 882 003 070  i.velkov@icloud.com

Цвета Наньова + 359 887 271 706  tzveta.naniova@bacc-jsc.org


[1] 1) Публична финансова подкрепа под формата на безвъзмездни средства, 2) Улеснен достъп до заеми за Сдруженията на собствениците и 3) Целенасочена подкрепа за енергийно бедни собственици на жилища