Ефективност

Проектът SHEERenov – Безпроблемни услуги за обновяване на енергийната ефективност на жилищните сгради получава финансиране от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ по споразумение за безвъзмездна помощ № 890473.

Намаляване на разходите

Целта на SHEERenov е да разработи и тества модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно обновяване на територията на град София, България.

Иновация

Изпълнението на проекта ще подкрепи планирания от българското правителство преход от сегашния модел за обновяване на енергийната ефективност на многофамилни сгради, финансиран изцяло от публични ресурси и администриран изцяло от публични институции, към пазарно ориентиран модел.

Екология

Въз основа на анализ на пречките и идентифицираните потребности, ще бъдат създадени благоприятни условия за привличане и улесняване на участието на съответните заинтересовани страни на пазара и участници в процеса на обновяване на енергийната ефективност в жилищния сектор: т. е. собственици на жилища, представители на бизнеса, финансовия сектор.

Вашето мнение

Вашето мнение

Използвайте формата, за да споделите впечатленията си

Услуги „на едно гише“ за собствениците на жилища, разпределени между частния бизнес и техните съюзи, които да се предлагат устойчиво в бъдеще чрез регулации и дейности за изграждане на капацитет.
Трикомпонентен устойчив финансов механизъм за улесняване на достъпа до заеми, условно получаване на субсидия и целева подкрепа при несъстоятелност.
Устойчивостта на резултатите от SHEERenov ще бъде осигурена чрез препоръки за политики, комуникация, дейности по изпълнение и разпространение на дейности и планирана промяна на политиката по отношение на обновяването на многофамилни сгради.