За проекта SHEERenov

Настоящият проект SHEERenov получава финансиране по програмата за научни изследвания и иновации на ЕС „Хоризонт 2020“ по споразумение за безвъзмездна помощ № 890473.
Обща информация за проекта
• Цели и резултати от проекта:

Проектът SHEERenov – Интегрирани услуги за жилищно обновяване получава финансиране от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз „Хоризонт 2020“ по споразумение за безвъзмездна помощ № 890473.

Целта на SHEERenov е да разработи и тества модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно обновяване на територията на град София, България. Изпълнението на проекта ще подкрепи планирания от българското правителство преход от сегашния модел за обновяване на енергийната ефективност на многофамилни сгради, финансиран изцяло от публични ресурси и администриран изцяло от публични институции, към пазарно ориентиран модел. Въз основа на анализ на пречките и идентифицираните потребности, ще бъдат създадени благоприятни условия за привличане и улесняване на участието на съответните заинтересовани страни на пазара и участници в процеса на обновяване на енергийната ефективност в жилищния сектор: т. е. собственици на жилища, представители на бизнеса, финансовия сектор.

Проектът ще допринесе за постигането на многоизмерни въздействия по отношение на създаването на нова система за предоставяне на интегрирани услуги за обновяване на дома с високо стандартизирани и оптимизирани процедури:
(1) Услуги „на едно гише“ за собствениците на жилища, разпределени между частния бизнес и техните съюзи, които да се предлагат устойчиво в бъдеще чрез регулации и дейности за изграждане на капацитет;
(2) Трикомпонентен устойчив финансов механизъм за улесняване на достъпа до заеми, условно получаване на субсидия и целева подкрепа при несъстоятелност;
(3) Общински политики по отношение на новите роли в процеса на обновяване на жилищни сгради.
Устойчивостта на резултатите от SHEERenov ще бъде осигурена чрез препоръки за политики, комуникация, дейности по изпълнение и разпространение на дейности и планирана промяна на политиката по отношение на обновяването на многофамилни сгради.

• Начало на проекта: 1 юни, 2020 г.
• Край на проекта: 1 октомври, 2022 г.
• Продължителност в месеци: 28 месеца
• Код на проекта: H2020-LC-SC3-EE-2019